ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

Регламент

 

ДОДАТОК

до рішення І сесії

Лозовеньківської сільської ради

VІІ скликання

від  04  листопада  2015  року

 

РЕГЛАМЕНТ

Лозовеньківської сільської ради

сіл Лозовенька, Вільне та нова Серпухівка.

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

Стаття 1.1. Сільська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє загальні інтереси територіальної громади сіл в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

Стаття 1.2. Діяльність ради ґрунтується на колективному, вільному обговоренні і рішенні питань, гласності, відповідальності і підзвітності перед радою створюваних їм органів, обраних або призначених посадовців, законності, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередньої їх участі у формуванні і діяльності ради, тісні взаємодії з трудовими колективами і суспільними організаціями, органами територіального самоврядування поєднанні місцевих і державних інтересів.

Стаття 1.3. Порядок формування і діяльності ради, його органів, депутатів і посадовців визначається Конституцією, законодавством про місцеве самоврядування України і статусі депутатів ради, справжнім регламентом. У разі розбіжності норм і положень справжнього регламенту із законодавством, діють норми і положення законодавства.

Стаття 1.4. Рада є правомочною, якщо вибрано не менш дві третини депутатів від загального складу ради. У випадках, коли в раду обрано менше двох третин складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження ради попереднього скликання. Термін повноважень ради – 5 роки.

Стаття 1.5. Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються радою за ініціативою голови ради, постійних комісій та депутатів.

Стаття 1.6. В справжньому регламенті і ухвалюючій частині рішень сільської ради застосовуються наступні терміни: – рада – Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району Харківської області; – сесія – сесія Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області; – загальний склад – 12 депутатів Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області; – депутат – депутат Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області; – голова ради – Лозовеньківський сільський голова; – секретар ради – секретар сільської ради Балаклійського району Харківської області; – постійна комісія – постійна комісія Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області; – должносні посади – депутати, що працюють в Лозовеньківській сільській раді Балаклійського району Харківської області; на постійній основі; – регламент – регламент Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області; – вибрати – віддати перевагу кому-небудь голосуванням для виконання яких-небудь обов'язків; – призначити – поставити на яку-небудь посаду, поставити певні обов'язки; – затвердити – підтвердити повноваження якого-небудь, чого-небудь; – запит – заява на сесію ради вимоги до державних органів і посадовців дати офіційне роз'яснення або висловити позицію з питань, що мають суспільне значення. Інші терміни використовуються відповідно до їх загальноприйнятих нормативів, затвердженого значення, що не допускає двояке тлумачення.

Розділ 2. СЕСІЇ РАДИ


Стаття 2.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Перша сесія новообраної ради скликається сільською виборчою комісією не пізніше ніж через місяць після виборів за умови обрання не менш дві третини депутатів від встановленого радою попереднього скликання числа депутатських мандатів. Перше після виборів засідання ради відкриває і веде голова сільської виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів і реєстрації депутатів. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної ради і питань, які передбачається внести на його розгляд, формування органів ради сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради з урахуванням їх думок. Робоча група припиняє свою діяльність після вступу до посади сільського голови.

Стаття 2.2. Сесії ради проводяться відкритими. У разі потреби рада може ухвалити рішення про проведення закритого засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь представники державних органів, суспільних організацій, трудових колективів. В закритому засіданні ради мають право присутні особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Запрошення осіб, що не є депутатами, визначає і організовує голова ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, офіційно запрошених на сесію ради. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, є зобов'язаний утримуватися від виявів схвалення або несхвалення. У разі невиконання цих вимог вони по розпорядженню головуючого на сесії можуть бути видалені з залу засідання. Гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом публікацій інформації про його діяльність в районній газеті «Вісті Балаклійщини».

Стаття 2.3. 1. Сесії ради скликаються сільським головою з необхідності, але не рідше за один раз на квартал.

2. У випадках невмотивованої відмови сільського голови або його неможливості скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради відповідно до вимог частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Сесія ради може також скликатися за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу ради. У випадку, якщо сільський голова або секретар, в двотижневий термін не скликають сесію за пропозицією однієї третини депутатів сесія може бути скликана депутатами ради, складовими не менш однієї третини загального складу депутатів або постійною комісією.

3. Інформація про скликання сесії, місці і часі її проведення, а також питаннях, які пропонується внести на розгляд ради, доводиться індивідуально до кожного депутата, не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до ведення депутатів не пізніше, ніж за 3 дні до відкриття сесії.

Стаття 2.4. 1. Для розгляду невідкладних питань або надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

2. Позачергова сесія скликається головою ради з своєї ініціативи, за ініціативою постійних комісій, не менш однієї третини від загального складу депутатів

3. Пропозиції про скликання позачергової сесії і відповідні матеріали подаються письмово сільському голові з вказівкою питань, що вносяться на розгляд з обґрунтовуванням необхідності її скликання.

4. Розпорядження сільського голови про скликання позачергової сесії доводиться до ведення депутатів і населення не пізніше, ніж за три дні до її проведення, у виняткових випадках – за один день.

5. При надзвичайних обставинах сільський голова може скликати позачергову сесію не пізніше, ніж за 3 дні до її відкриття.

6. Документи до позачергової сесії надаються депутатам виконавчим апаратом ради при реєстрації.

Стаття 2.5. 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності встановленого числа депутатів по розпорядженню сільського голови проведення сесії переноситься на інший час.

2. Реєстрація депутатів, прибулих на сесію, починається за годину до відкриття сесії, а також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням сільської ради.

Стаття 2.6. 1. Пропозиції з питань порядку денного сесії можуть бути внесені сільським головою, постійними комісіями, депутатами, загальним збором громадян. Рада затверджує план роботи на черговий рік, в який вносяться основні питання, пропоновані до розгляду на сесіях.

2. Проект порядку дня сесії готується головою ради відповідно до пропозицій, що поступили.

3. Доклади, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, що внесли питання, або комісією по підготовці питання, освіченій радою.

4. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах ради, на підприємствах, в установах і організаціях. З найважливіших питань за рішенням ради забезпечується виявлення думок виборців.

5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них заздалегідь розглядаються відповідними постійними комісіями.

6. Матеріали з питань, пропонованих до розгляду на сесії, представляються голові ради або секретарю не пізніше, ніж за 20 днів до відкриття чергової сесії з проектом рішення, а у разі скликання позачергової сесії – одночасно з внесенням пропозицій про її скликання.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради і його заступником матеріали передаються на розгляд постійної комісії. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовка висновку із запропонованого питання і проекту рішення, про що повідомляється автора.

8. Комісії розглядають пропозиції і проект рішення на своїх засіданнях із запрошенням авторів, а при необхідності привертають фахівців. Комісії приймають висновки з розглянутих питань або вносять пропозиції до проектів рішень. Комісія має право підготувати свій проект рішення з даного питання. За дорученням голови сільської поради, секретаря сільської поради, голови постійної комісії виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку наданих матеріалів.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головою сільської ради. За наявності розбіжностей до проекту рішення додаються письмові висновки, а також можливі доповнення або зміни по тексту.

10. З урахуванням висновків комісій голова ради ухвалює рішення про включення питання в проект порядку дня сесії або його відхиленні з вказівкою мотивів.

11. Термінові питання, що вимагають невідкладного розгляду і не вимагаючи попередньої підготовки, можуть вноситися до порядку денного сесії під час її проведення за рішенням ради.

12. Пропозиції по уточненню питань порядку дня вносяться головою ради не пізніше, ніж за 5 днів до початку роботи сесії.

13. Голова інформує депутатів на сесії про пропозиції, що поступили, до порядку денного сесії і ухвалених рішеннях. За наполяганням постійних комісій, депутатів відхиленні пропозиції при затвердженні порядку денного сесії ставляться на голосування.

15. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 2.7. 1. На час проведення сесії рада обирає відкритим голосуванням з числа депутатів секретаря сесії.

Стаття 2.8. 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова сільської ради, у разі відмови його від виконання цих функцій – один з депутатів за рішенням ради.

2. Засідання ради, починаються в 15 годин і закінчуються в 17 годин, включаючи перерву на 15 хвилин через 1 годину роботи, якщо радою не буде ухвалено інше рішення.

3. На початку чергової сесії до обговорення її порядку денного голова сільської ради в усній формі інформує депутатів про стан справ на території сіл роботі ради і його органів, як виконуються рішення попередньої сесії і з інших питань, а також відповідає на питання депутатів. Дебати по цих повідомленнях не відкриваються. На питання і відповіді відводяться не більше 10 хвилин.

4. Пропозиції про припинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатами. Рішення про час відновлення роботи сесії ухвалюється одночасно з ухваленням рішення про її припинення більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради. Вимога групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням за проектом рішення, по якому необхідні консультації на якийсь час не більше 20 хвилин, задовольняється без голосування.

5. Головуючий на сесії: – забезпечує виконання законодавчих актів України і справжнього Регламенту; – керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку її роботи; – надає слово доповідачам, співдоповідям і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок, у разі порушення виступаючим Регламенту має право попередити і перервати його; – надає (з відома депутатів) слово для виступу в дебатах з питання, що розглядається, особам, запрошеним на сесію і хто записався для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ; – в необхідних випадках змінює черговість надання слова виступаючим відповідно до справжнього Регламенту; – може з відома депутатів продовжити час для виступу, а також змінити черговість виступів з поясненням мотиву змін – оповістив письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів; надає депутатам слово для усних запитів, питань і довідок, а також зауважень по веденню сесії і порядку, передбачене справжнім Регламентом; – проводить голосування з питань, що вимагають ухвалення рішення ради, і оголошує його результати; – при грубому порушенні порядку засідання має право вивести із залу порушника, що не є депутатом; – підписує протокол засідання сесії; – організовує проведення консультацій з постійними комісіями в цілях подолання розбіжностей і дозволу інших питань, що виникають в ході роботи сесії. Головуючий на сесії сприяє духу співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягнення взаємо узгоджених рішень. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок, щодо виступаючих і їх виступів, окрім випадків, передбачених справжнім Регламентом. Якщо головуючий на сесії безпідставно не ставить на голосування альтернативні проекти рішень, пропозиції депутатів, за рішенням ради не менш 2/3 голосів депутатів головуючий може бути усунений від ведення сесії. У разі невмотивованої відмови сільському голові скликати сесію відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликає сесію, на якій розглядається питання про обґрунтованість відмови сільської голови скликати сесію.

6. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться на українській або російській мовах. Діловодство ведеться на українській мові.

Стаття 2.9. 1. Рада розглядає питання на сесії в загальному або спрощеному порядку. В спрощеному порядку розглядаються питання, що не вимагають все стороннього обговорення, не викличні спірних думок. Рішення про застосування спрощеного порядку розгляду питань ухвалюється більшістю голосів від числа присутніх на сесії депутатів. При спрощеному порядку питання можуть розглядатися без проведення обговорення або з проведенням обмеженого обговорення. При проведенні обмеженого обговорення слово для виступу надається тим, що тільки виявили бажання виступити представникам постійних комісій, у віданні яких знаходиться питання.

2. Час для докладів на сесіях надається в межах 30 хвилин, співдоповідей – 10 хвилин. Для виступу в дебатах надаються до 7 хвилин, для повторного виступу до 3 хвилин. Час для відповідей на питання до доповідача надається до 5 хвилин, співдоповіді – до 3 хвилин. Головам постійних комісій на їх прохання надається для виступів до 5 хвилин. Для внесення депутатського запиту на сесії час для виступу надається до 5 хвилин. Для довідок, питань надаються до 3 хвилин. На прохання депутата для виступу по мотивах голосування, іншим процедурним питанням, надається до 1 хвилини. Перед початком дебатів встановлюється гранична їх тривалість, виходячи з числа записаних. Після закінчення встановленого часу дебатів припиняються, якщо рада не прийме іншого рішення.

3. Депутатам, виступаючим від постійних комісій і депутатських груп, слово надається в обов'язковому порядку до припинення дебатів.

4. Сільський голова, голова постійної і тимчасової комісії із питань своєї компетенції має право узяти слово для виступу у будь-який час, але не більше ніж 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

 5. Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Допускається передача права на виступ на користь іншої особи. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу. Виступаючий на сесії не може використовувати в своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних і насильних дій. Головуючий в цих випадках є зобов'язаний попередити виступаючого. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається. Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його дотримуватися обговорюваного питання. Якщо оратор перевищив відведений йому час для виступу або виступає не з обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6. При розгляді радою питань про програму соціально-економічного і культурного розвитку сіл, бюджеті і звітів про їх виконання в обов'язковому порядку заслуховують доклади, співдоповіді і проводиться їх обговорення.

7. З усіх питань адміністративного, господарського і соціально-культурного будівництва, радою, що розглядається, як правило, заслуховує співдоповідь, відповідної постійної комісії ради, якщо постійна комісія не виступає з докладом з даного питання.

8. Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням ради. Перед припиненням дебатів головуючий на сесії інформує депутатів про число записалися для виступів і що виступили. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповіді мають право виступити із заключним словом до 5 хвилин. Депутату після припинення дебатів по його вимозі може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій. Депутати з на сесії питання, що розглядається, можуть передати головуючому свої пропозиції і зауваження у вигляді записок, які залучаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті. Тексти виступів депутатів, що не зуміли із тих або інших причин виступити, можуть бути залучений до протоколу сесії по їх бажанню. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій і зауважень здійснюється головою поради.

Стаття 2.10. 1. З обговорюваних питань рада ухвалює рішення. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з будь-якого питання приймаються на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. За наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження, якщо обговорюваний проект рішення (внесений ініціаторами розгляду питання) не набрав необхідної кількості голосів. У випадку, якщо жоден з проектів не набирає необхідної кількості голосів, сесією утворюється погоджувальна комісія з включенням прихильників всіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи погоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

 4. Пропозиції, поправки, зауваження за проектом рішення, а також програмам, що приймаються, заходам подаються письмово. Пропозиції, що поступили, ставляться на голосування тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу. Кожна поправка голосується окремо. Якщо вносяться декілька поправок з одного і того ж питання, то голосуються ті з них, ухвалення або відхилення яких знімає питання про інші поправки. Перед голосуванням головуючий надає слово автору поправок, до 3 хвилин по його вимозі. Кількісні пропозиції голосуються по зростаючій. Пропозиції по датах голосуються від найпізнішої дати до найранішої. За підсумками голосування всіх поправок голосується кожний пункт або стаття, потім проект рішення в цілому. Сільська рада може доручити постійній комісії або декільком постійним комісіям ради виробити, відредагувати і внести на розгляд текст проекту рішення ради.

5. Головуючий на сесії мають право у будь-який момент обговорення за власною ініціативою і у власному формулюванні ставити обговорюване питання на довідкове голосування.

Стаття 2.11. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

2. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесійради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.            На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів сесія обирає з числа депутатів відкритим голосуванням рахункову комісію більшістю з числа присутніх депутатів. Рахункова комісія обирає з свого складу голови і секретаря комісії. Рішення рахункової комісії ухвалюється більшістю голосів членів комісії. В рахункову комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу обираних органів або на пости посадовців.

 3. Перед початком відкритого голосування головуючий указує кількість пропозицій, які виносяться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів (від загального числа депутатів, від числа присутніх) може бути ухвалено рішення. Голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку голосів – по явній більшості, якщо жоден депутат не зажадає іншого. При голосуванні, з одного питання кожний депутат поради має один голос і подає його за пропозицією, проти нього, або стримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування, прийнято пропозицію або відхилює.

4. Таємне голосування проводиться обов'язково при виборах голови, розгляді персональних питань, окрім випадків, обумовлених справжнім регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється рахунковою комісією на основі справжнього регламенту, і оголошуються головою рахункової комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем рахункової комісії по встановленій нею формі і в певній кількості. Бюлетені для таємного голосування повинні містити необхідну інформацію. В бюлетені для голосування за проектом рішення або по єдиній кандидатурі повинні стояти слова «за і проти».

6. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах обираного органу або посадовця, або за рішенням сесією питання, що розглядається. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам – членами рахункової комісії відповідно до списку депутатів по пред'явленні ними посвідчення депутата ради. Про видачу бюлетеня в списку робиться помітка. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні посадовців – також бюлетені, в яких залишені дві і більш кандидатури на одну посаду. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

7. Про результати таємного голосування рахункова комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами рахункової комісії, після чого голова рахункової комісії оповістив результати таємного голосування незалежно від його результату. По докладу рахункової комісії сесія поради ухвалює рішення про затвердження результатів таємного голосування.

8. Депутат ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який відсутній під час голосування не має права подати свій голос пізніше або заочно.

9. При виявленні помилок в порядку і техніці проведеного голосування за рішенням сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його підсумки визнаються недійсними.

10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подана більшість голосів від загальної кількості депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України, а також справжнім регламентом обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадку, передбаченому ст. 2.1. і пунктом 1 стаття 2.8 справжнього регламенту – головуючим на сесії. За дорученням ради ухвалені рішення можуть допрацьовуватися апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, що не змінюють значення ухваленого рішення.

11. Ухвалене рішення радою в 15-денний термін розмножується і розсилається апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовцям сільради. Рішення ради набувають чинності з моменту ухвалення, якщо не встановлений інший термін введення їх в дію. Рішення ради, передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, набувають чинності через десять днів після їх оприлюдненні шляхом розміщення їх на дошках оголошення, в приміщенні сільської ради і діють протягом терміну, вказаного в рішенні, але не більш терміну повноважень ради.

12. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовцями ради. Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами положення справ і докладу відповідної постійної комісії.

13. Пропозиції, критичні зауваження, виказані депутатами на сесії ради, передані у письмовій формі голові ради, а також що міститься у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали дозволу на сесії, в 15-денний термін розглядаються головою ради або прямують відповідним державним і суспільним органам, посадовцям, які зобов'язані в місячний термін розглянути ці пропозиції, зауваження, і про результати повідомити безпосередньо депутата або постійну комісію, а також раді.

14. Листи і обіги громадян, що поступили на адресу сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

 Стаття 2.12. 1. В протоколі сесії ради указуються наступні дані: – найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і місце проведення сесії; – число депутатів, вибраних в раду, число присутніх і відсутніх депутатів; – порядок денний сесії; – прізвища, номери виборчих округів депутатів, що виступили, (для осіб, що є депутатами – посади), а також депутатів, що внесли запит або що задали (письмово або усно) питання до доповідачів; – перелік всіх ухвалених рішень з вказівкою числа голосів, поданих за рішення, проти, що стрималися. Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, про припинення дебатів, про ухвалення до зведення довідок, що даються учасникам сесії і т.п.) відображаються в протоколі сесії.

2. До протоколу сесії додаються: – тексти докладів і співдоповідей; – рішення, прийняті радою – письмові запити депутатів; – письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії; – тексти виступів записаних, але що не отримали слова для виступу у зв'язку з припиненням дебатів; – письмові інформації ради, роздані депутатам на сесії; – список реєстрації депутатів; – список запрошених осіб.

3. Протокол сесії ради оформляється в місячний термін. Протокол сесії ради підписується сільським головою або головуючим на сесії. Справжні екземпляри протоколів сесій протягом встановленого терміну зберігаються в сільській раді, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

 

Розділ 3. Депутати, посадовці ради.


Стаття 3.1. 1. Повноваження депутатів ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів і реєстрації депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинений достроково у випадках, передбачених Законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, які забезпечують його активну участь в діяльності ради і освічених їм органів, несе обов'язки перед виборцями, радою і його органами, виконує їх доручення. Депутат зобов'язаний входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також, для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з виплатою йому середньої заробітної платні по основному місцю роботи.

4. Депутат зобов'язаний брати участь в роботі сесії ради, засіданнях постійної комісії і інших комісій ради, до складу яких його обрали.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради і його органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією по відгуку такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних комісій і інших комісій ради, до складу яких його обрали.

7. Пропозиції і зауваження, виказані депутатами на сесії ради, або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або по його дорученню постійними комісіями ради або прямують на розгляд підзвітним і підконтрольним раді органам і посадовцям, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження в терміни, встановлені радою, про вжитих заходів повідомити депутата і раду.

8. Якщо депутат допускає образливі вислови щодо інших депутатів або скоює дії, не сумісні з правилами депутатської етики, рада має право, по висновку комісії із питань законності, правопорядку та соціального захисту населення, вжити до нього таких заходів дії: попередити,  а у разі систематичних порушень норм етики і моралі – звернутися до виборців з пропозицією про відгук депутата.

Стаття 3.2. 1. Депутати ради відповідно до законодавства про місцеві ради і статус депутатів місцевих рад мають право звертатися до сільського голови, керівникам підприємств, організацій і установ, розташованих на території сіл з депутатськими запитами.

2. Порядок розгляду депутатських запитів визначається Законодавством і справжнім регламентом. Звернення депутата або групи депутатів до посадовців, вказаних в п. 1 даної статті, вважається депутатським запитом у випадках, якщо питання, зачеплені в ньому, мають суспільне значення в масштабах сіл.

3. Сільська рада ухвалює рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів від числа присутніх депутатів.

4. Державний орган або посадовець, до яких направлено запит, зобов'язаний дати усну або письмову відповідь на даній сесії або в строк, встановлений радою. Депутат або група депутатів, від імені яких внесений запит, можуть звернутися до органів або до посадовця, що надав відповідь на запит, за додатковими роз'ясненнями, виступаючи з реплікою, заявою. Відповідь на запит після заслуховування може бути поставлений на обговорення. За наслідками розгляду запиту рада ухвалює рішення.

Стаття 3.3. 1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 3 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад ». Окрім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках: – подачі їм заяви про складання депутатських повноважень; – у зв'язку з вступом у законну силу звинувачувальним вироком суду, по якому до депутата застосована міра покарання, пов'язана з позбавленням волі; – звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі сіл.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата заздалегідь розглядається комісією із питань регламенту, депутатської діяльності і етики, яка представляє раді свій висновок з цього питання.

3. Рада ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої комісії для вирішення питання про проведення виборів депутата замість вибулого.

Стаття 3.4. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального таємного голосування на п`ять років і виконує свої повноваження на постійній основі . Повноваження сільського голови і порядок його діяльності здійснюються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і справжнім регламентом. Сільський голова організовує роботу ради і його органів. За посадою очолює виконавчий апарат ради.

Стаття 3.5 Секретар сільської ради обирається радою з представлення сільського голови з числа депутатів на термін повноважень ради і виконує свої обов'язки на постійній основі.. Секретар сільської ради заміщає сільського голову у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Стаття 3.6. Питання про недовіру до сільського голови може бути внесений на розгляд ради на вимогу не менш однієї третини від загальної кількості депутатів ради шляхом таємного голосування. Рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови може бути прийнято за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятих шляхом таємного голосування не менш двох третин голосів депутатів від загального складу ради.

 

Розділ 4. КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 4.1. 1. Постійні комісії ради утворюються радою і наділяють повноваженнями в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 4.2. Рада утворює наступні постійні комісії:

1. З питань законності, правопорядку та соціального захисту населення.

2. З питань планування, бюджету та фінансів.

3. З питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 4.3. Постійні комісії утворюються на першій сесії на термін повноважень ради. У разі потреби рада може змінити перелік, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій. Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше ніж 4 чоловік. Персональний склад постійних комісій формується з урахуванням бажання депутатів, обирається рішенням ради після обрання голів постійних комісій. Пропозиції по кандидатурах голів постійних комісій можуть вносити сільський голова, депутати або депутатські групи. Кандидатуру секретаря постійної комісії вносить голова постійної комісії за згодою більшості членів комісії. Члени постійних комісій обираються за списком всіх постійних комісій без обговорення. Голосування з усіх питань утворення постійних комісій проводиться відкрито. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний за рішенням ради з його власного прохання, а також у зв'язку з незадовільною роботою на цій посаді або за іншими обставинами, неможливим, що робить, виконання своїх обов'язків. Пропозиції по відгуку голови постійної комісії вносяться:

1. Самим головою комісії за його письмовою заявою;

2. Сільським головою;

3. За рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні під головуванням вибраного на якийсь час члена цієї комісії;

4. Не менше ніж одній третій від загального складу депутатів ради з їх письмової заяви. Рішення ради про відгук голови постійної комісії повинен мати відомості про причини відгуку. У разі відгуку голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо радою не ухвалено інше рішення.

Стаття 4.4. 1. Голова постійної комісії: – організовує роботу комісії; – скликає і веде засідання комісії; – пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань; – дає доручення членам комісії, викликає їх для роботи в робочих групах, а також для виконання інших доручень; – запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних органів, суспільних організацій, органів суспільної самодіяльності населення, фахівців; – представляє комісію у відносинах з державними і суспільними органами і організаціями, депутатами ради, підприємствами і організаціями, громадянами, органами територіального суспільного самоврядування; – організовує роботу по виконанню рішень комісії; – інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, прийняті по реалізації рекомендацій комісії.

2. Секретар постійної комісії: – організовує ведення протоколу засідання постійної комісії; – веде поточне діловодство постійної комісії; – організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії; – забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією; – повідомляє членів постійної комісії про дату, час і повістку дня засідання постійної комісії.

3. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом ухвалення рішень, висновків і рекомендацій. Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду відповідними державними і суспільними органами, органами територіального суспільного самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду і вжитих заходів повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними термін. У випадку не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть входити в раду з пропозицією про залучення до відповідальності керівників і посадовців.

4. 3асідання постійних комісій скликаються у міру необхідності і можуть проводитися як в дні проведення сесій ради, так і в період між ними. Дні і час засідань визначають самі комісії. В засіданнях комісій можуть взяти участь з правом дорадчого голосу депутати, що не входять до складу даної комісії. Засідання комісій правомочні, якщо на них присутня не менш половина членів комісій від загального складу. У разі неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.

5. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, що не входять до складу цієї комісії, мають право присутній на закритому засіданні комісії. Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради або його голови розглядатися комісіями спільно з ухваленням загального висновку. Голосування на сумісному засіданні проводиться по комісіях окремо. Рішення вважається прийнятим, якщо в кожній комісії воно отримало більшість голосів. При розбіжності в думках комісій створюється погоджувальна комісія, що виробляє погоджувальний варіант рішення. Якщо комісії не приходять до сумісного рішення, вони готують висновки роздільно.

6. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти проведенню в життя її рішень, виконувати доручення комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести письмово або в усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

7. Рішення, висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою. Рішення, висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій. Протоколи засідань постійних комісій підписуються її головою і секретарем. Протоколи сумісних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій. Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах комісії, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

Стаття 4.5. 1. Рада у разі потреби утворює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій для здійснення контролю з конкретно певних радою питань, які входять в повноваження місцевого самоврядування. Контрольні комісії направляють звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назва і задачі, персональний склад комісії і її голові вважається прийнятим, якщо за це проголосувала не менш одна третина депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводиться, як правило, закритим. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, і привернуті комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи, не має права розголошувати інформацію, яка стала ним відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту ухвалення радою остаточного рішення за наслідками роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 4.6. 1. Рада утворює виконавський комітет. Виконавський комітет ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

2. Виконавчкий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, його органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язку з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовцями місцевого самоврядування і виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність, витрати на зміст виконавчого комітету встановлюються радою за пропозицією сільського голови.

4. Виконавчий комітет за посадою очолює сільський голова.

 

 

Лозовеньківський секретар ради:                      Г.В.Деревянко