ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2019.181 Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвиткуЛозовеньківської сільської ради на 2020 рік.

                                                                                                                   З А Т В Е Р Д Ж Е Н О          рішенням сільської ради                            

        від  "24" грудня 2019 року

       (ХLІV сесія VІІ скликання)

        № 181-VІІ                                                                                      

 ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

 ТА

        КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ   ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

РАДИ  НА 2020 РІК

        ЗМІСТ

І. Мета та цілі  розвитку населених пунктів Лозовеньківської сільської ради у 2020 році……………………….

ІІ. Основні пріоритети та проблемні питання розвитку економіки і

 соціальної сфери, шляхи їх реалізації у 2020 році ..………………………….

  1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку……………………………………………………………………
  2.  У сфері щодо управління комунальною власністю……………………
  3.  У галузі житлово – комунального господарства та будівництва…….
  4.  У сфері енергозабезпечення та енергозбереження…………………….
  5.  У сфері промисловості……………………………………………………
  6. У сфері фінансових ресурсів  та доходів сільського бюджету на 2020 рік…………………………………………………………………………….
  7.  Бюджет розвитку………………………………………………………….

     8.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав

            свобод і законних інтересів громади…………………………

     9.Техногенна безпека……………………………………………………….

    10.У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту…………………………………

          10.1.У сфері культури……………………………………………………………..

    ІІІ. Інвестиційна політика………………………………………………….

ІУ. Джерела фінансування Програми соціально-економічного та

 культурного розвитку селища…………………………………………..

        Додатки: 1. Основні заходи програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Лозовеньківської сільської ради  за рахунок бюджетних коштів та спів фінансування інших джерел фінансування в 2020 році.

                                                                                        

        ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  населених пунктів ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 на 2020 РІК

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік розроблена виконкомом спільно з службами сільської ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку населених пунктів сільської ради у 2019 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані та території Лозовеньківської сільської ради.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: - п.22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “ Про інвестиційну діяльність”, , “Про дозвільну систему в господарській діяльності”.

 І. Мета програми та цілі розвитку населених пунктів Лозовеньківської сільської ради  у 2020році

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку населених пунктів, створення нових робочих місць, підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення, підвищення рівня життя населення,  збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості, підвищення рівня життя населення територіальної громади.

Завдання Програми на 2020 рік визначені на основі аналізу результатів за попередній 2019 рік. Тенденції соціально-економічного розвитку сільської ради свідчать про закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки, тому основні зусилля сільської ради у 2020 році будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки сільської ради, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній сфері.

Дана Програма базується на основних показниках прогнозу економічного, соціального і культурного розвитку населених пунктів Лозовеньківської сільської ради на 2020 рік.

 ІІ. Основні  пріоритети розвитку економіки і соціальної сфери населених пунктів ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКОЇ сільської ради, шляхи їх реалізації у 2020 році.

Пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради є:

- підтримка малого та середнього бізнесу;

- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей,

  відродження культурних і просвітницьких традицій;

- поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в громаді;

- сприяння збільшенню випуску конкурентоспроможної продукції місцевого

  виробництва;

- створення умов для розвитку виробничого потенціалу та отримання конкурентноспроможного  кінцевого продукту;

- продовження поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, проведення

поточного ремонту будинків та  будівель комунальної власності;

- вирішення питання забезпечення громадян сіл якісною питною водою;

- вирішення питань збирання, транспортування побутових відходів;

- сприяння реалізації проектів за пріоритетними напрямами інноваційної

  діяльності;

- облаштування вуличного зовнішнього освітлення населених пунктів.

 1. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку.

 1.1 Підготовка місцевих програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати цих програм.

 2. У сфері щодо управління комунальною власністю.

 2.1. Управління у межах визначеного радою майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сільської ради, забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

3. У галузі житлово – комунального господарства та будівництва.

  Головним напрямом роботи щодо реформування житлово-комунального господарства у 2020 році буде, забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню.

3.1. Передбачається здійснити заходи, спрямовані на:

- зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом  впровадження енергозберігаючих  заходів;

- реконструкцію централізованих систем водопостачання, мереж  водовідведення;

- установку приладів обліку споживання води в приватному секторі;

- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.

- ремонт жилого фонду;

- поточний ямковий ремонт доріг  по вул. Молодіжна, Усковка, Центральна, Зеленіна, Свердлова  с. Лозовенька та по вул. Ювілейна та Миру с. Вільне;

 Відповідно до Закону України „ Про житлово-комунальні послуги ” буде продовжена робота щодо перегляду та прийняття економічно обґрунтованих тарифів, що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати КП на їх виробництво.

4. У сфері енергозабезпечення та енергозбереження

Ефективне використання енергоресурсів та надійне енергозабезпечення мають вирішальний вплив у вирішенні проблем соціальної сфери. Основним завданням є зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні завдання та заходи:

- реконструкція електромереж зовнішнього освітлення з провадженням   світильників із енергозберігаючими джерелами світла;

- розвиток локальних електромереж із застосуванням само несущого ізольованого дроту, впровадження багато тарифних лічильників;

- впровадження елементів декоративного освітлення;

 5. У сфері промисловості.

Головною метою на 2020 рік будесприяння в  залученні фінансових ресурсів для інноваційної діяльності та збільшення випуску  конкурентоспроможної промислової продукції і просуванні її на внутрішній та зовнішні ринки;

 кого бюджету     на 2020 рік

 Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки сільської ради значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

На фінансовий потенціал сільської ради у 2020 році в значній мірі впливатимуть податково-бюджетна і грошово-кредитна політика та фінансовий стан суб’єктів господарювання.

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства  доходи сільського бюджету прогнозується отримати на рівні  3962,982  тис. грн. в тому числі:

Надходження по  загальному  фонду сільського бюджету на 2020 рік прогнозується на рівні 3962,982 тис. грн., в тому числі:                    

                   Плата за землю                                -       2260,777  тис. грн.

                   Податок на майно                            -       3960,905 тис.грн.

                   Єдиний податок                               -      1428,344 тис. грн..

                   Податок на прибуток                        -         0,900 тис.грн.

                   Надходження від викидів забруднюючих речовин

                   в атмосферне повітря стац.джерелами    -  2,3 тис. грн..

                   Акцизний податок                          - 0,025 тис. грн.

                   Неоподатковані надходження          -  1,152 тис.грн.                 

 7. Бюджет розвитку.

За рахунок бюджету розвитку планується придбання перетворювач частот для КП «Водяний».

 8.У сфері щодо забезпечення законності та правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громади.

 8.1 Систематично аналізувати стан забезпечення прав і законних інтересів громадян. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу, причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, вживати заходи по їх усуненню.

8.2 Забезпечення дотримання графіку чергування громадського формування охорони правопорядку в населених пунктах.

 9. Техногенна безпека

У 2020 році основну увагу передбачено зосередити на:

• виконанні робіт з мінімізації можливості виникнення пожеж, попередження негативного впливу пожеж на  навколишнє природне  середовище та стан здоров’я населення;

• забезпеченні резерву паливо – мастильних матеріалів (ПММ) для роботи у ліквідації надзвичайних ситуацій;

• створенні відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні  допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

• очистка і дезинфекція водопроводів і колодязів громадського користування.

• зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та стабілізації і покращення стану техногенної безпеки.

10. У сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.

Сприяти розвитку освіти, культури, фізкультури і спорту, та покращення матеріально техничної бази.

 10.1 У сфері культури.

Взяти участь районному огляді – конкурсі закладів культури та колективів художньої самодіяльності протягом року;

Забезпечення вільного доступу широких верств населення, особливо соціально незахищених, до надбань українського мистецтва, створення умов для масової аматорської творчості , поліпшення технічного і фінансового стану мережі закладів культури на селі , відродження традиційних осередків народних промислів.

- фінансування та утримання сільських клубів здійснюється за рахунок іншої субвенції з районного бюджету, спів фінансування з бюджетів місцевого самоврядування та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

- збереження та раціональне використання пам’яток історично – культурної спадщини в населених пунктах (поточний ремонт пам’ятників загиблим у роки ВВВ);

- збереження і розвитку самодіяльної художньої творчості;

- проведення цілого ряду культурно-мистецьких заходів у населених пунктах.

ІІІ. Інвестиційна політика.

Головною метою інвестиційної політики на 2020 рік є:

  1. Збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки сільської ради, шляхом активного залучення джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку населених пунктів.

 ІУ. Джерела фінансування Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища.

 Реалізація програми здійснюється відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів сільського бюджету (загального та спеціального фонду), коштів державного бюджету, спец. коштів, коштів цільових фондів та інших, що не суперечать чинному законодавству.

  Секретар Лозовеньківської

сільської  ради :                              Г. ДЕРЕВЯНКО

          

УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 ХLІV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 від 24 грудня 2019 року                                                                       № 181VІІ.

с. Лозовенька

 Затвердження   програми соціально-економічного

та культурного розвиткуЛозовеньківської  сільської

 ради  на  2020 рік

                Згідно ст. 26 п. 22   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»                                            Лозовеньківська сільська рада

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

          1.Затвердити   програму  соціально-економічного та культурного розвитку  Лозовеньківської  сільської  ради  на  2020 рік  (програма  додається ).

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування, бюджету та фінансів(Волвенкова О.М.).

 Лозовеньківський

сільський голова                                   М.ДАНИЛЕНКО

  

 

 

 


Додаток 1       

Основні заходи Програми соціально – економічного розвитку населених пунктів Лозовеньківської сільської ради на 2020 рік

 

№ п/п

Заходи

Строк виконання

Викона-

вець

Витрати на реалізацію тис. грн..

Інших джерел

Очікувані результати

Всього

 

У тому числі за рахунок

Державного бюджету

Субвенція з держ. Бюджету місцевим бюджетам

Місцевих бюджетів

Районного бюджету

Сільського бюджету

Джерел підприємств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І. Культура та мистецтво

1.

Фінансування та утримання сільських клубів здійснюється за рахунок іншої субвенції з районного бюджету, спів фінансування з бюджетів місцевого самоврядування та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2020р.

Сільська рада

335,465

 

 

335,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Святкові заходи

2020р.

Сільська рада

52,0

 

 

 

52,0

 

 

 

ІІ. Дорожнє господарство

1.

Ямковий ремонт доріг з твердим покриттям по вулиці Молодіжна, Усковка, Центральна, Зеленіна  с. Лозовенька та по вулиці Ювілейна та Миру с. Вільне.

2020р.

Сільська рада

Райавтодор

881,218

 

 

 

881,218

 

 

Покращення сполучення

ІІІ. Благоустрій та озеленення

1.

Придбання матеріалів та облаштування зовнішнього освітлення вулиць (ліхтарі, дроти, провід, розетки, автоматичні вимикачі, лампи), поточний ремонт пам’ятників, акти виконаних робіт РЄМ. Заробітна плата сторожів.

2020р.

Сільська рада

459,483

 

 

 

459,483

 

 

Покращення освітлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

1.

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

2020р.

Сільська рада

1,2

 

 

 

1,2

 

 

 

V. Охорона навколишнього природного середовища

1.

Покращення екологічного стану сіл сільської ради на 2020 рік. Придбання саджанців дерев більше року.

2020р.

Сільська рада

2,3

 

 

 

2,3

 

 

Покращення екологічного стану

  Секретар Лозовеньківської

сільської  ради :                              Г. ДЕРЕВЯНКО